Powiedz
ziołom tak

melisa

Cześć jestem Melisa,

Jeśli to czytasz, zapewne mamy podobne zainteresowania. Powiedz ziołom tak, to blog, w którym dzielę się moją pasją do ziół. Są to niezwykłe rośliny, które mają zastosowanie w kuchni, ale nie tylko! Poznanie ich rodzajów i właściwości pomoże Ci w utrzymaniu balansu na każdej płaszczyźnie życia. Opowiem: jakich ziół użyć na ból brzucha u malucha, jakie wypić na dobry sen, a z których zrobić zdrowotną płukankę do włosów, czy peeling do ciała.

Zapraszam do mojego ziołowego poradnika.

Jak smakuje? Pycha!

Jak smakuje? Pycha!

czytaj dalej

Wzmacniająca płukanka z szałwii na błyszczące włosy

Wzmacniająca płukanka z szałwii na błyszczące włosy

  Świa­do­ma pie­lę­gna­cja wło­sów to dość popu­lar­ny temat wsród osób, któ­rych inte­re­su­je kon­dy­cja wło­sów. Eks­trak­ty z szał­wii moż­na zna­leźć jako głów­ny skład­nik aktyw­ny w wie­lu pro­duk­tach do pię­lę­gna­cji wło­sów. Jest szcze­gól­nie przy­dat­na w popra­wie ogól­ne­go sta­nu wło­sów, dzię­ki niej sta­ją się lśnią­ce i mocne. Wła­ści­wo­ści szałwii Nauko­wo nazy­wa się Salvia, od łaciń­skie­go sło­wa „salve­re”, co ozna­cza „być zba­wio­nym”. Zio­ło […]

czytaj dalej

Niesamowite właściwości mięty, które poprawią kondycję Twojej cery

Niesamowite właściwości mięty, które poprawią kondycję Twojej cery

Napraw­dę war­to wziąć pod uwa­gę to by sto­so­wać zio­ła nie tyl­ko w die­cie, ale rów­nież w innych dzie­dzi­nach nasze­go życia. Gdzie? Z pomo­cą ziół moż­na przy­go­to­wać np. eko­lo­gicz­ne środ­ki czy­sto­ści jak rów­nież zadbać o swo­ją skó­rę twa­rzy i cia­ła. I na tym ostat­nim zasto­so­wa­niu sku­pi­my się dziś. Świe­że zio­ła są bez pro­ble­mu dostęp­ne przez cały rok, są nie­dro­gie, smacz­ne i posia­da­ją nie­zwy­kłą moc. Zio­ło­we […]

czytaj dalej

Wszystko co powinieneś wiedzieć o mikroliściach

Wszystko co powinieneś wiedzieć o mikroliściach

Przez swój urok, smak oraz proz­dro­wot­ne war­to­ści dla orga­ni­zmu mikro­li­ście sta­le zdo­by­wa­ją popu­lar­ność. Te aro­ma­tycz­ne list­ki, zna­ne rów­nież jako mikro zio­ła lub warzyw­ne kon­fet­ti, są boga­te w smak i doda­ją kolo­ru róż­nym potra­wom. Pomi­mo nie­wiel­kich roz­mia­rów, zawie­ra­ją one odżyw­czy zastrzyk wita­min. Czę­sto mają one wyż­szy poziom skład­ni­ków odżyw­czych niż doj­rza­łe warzy­wa. To czy­ni je dosko­na­łym dodat­kiem do […]

czytaj dalej

7 najlepszych przypraw, które musisz mieć w swojej kuchni

7 najlepszych przypraw, które musisz mieć w swojej kuchni

Czu­jesz lek­kie przy­tło­cze­nie, kie­dy wcho­dzisz w skle­pie na dział z przy­pra­wa­mi? Nie ma co się dziwić…na ryn­ku jest bar­dzo wie­lu pro­du­cen­tów przy­praw oraz rodza­jów przypraw. Każ­dy, kto, kocha goto­wać uży­wa przy­praw, bo to wła­śnie one wzno­szą nasze dania, spra­wia­ją, że posi­łek sta­je się wyjąt­ko­wy! Jak zatem zde­cy­do­wać, cze­go potrze­bu­jesz? Przy­go­to­wa­li­śmy listę sied­miu przy­praw, któ­re pomo­gą zbu­do­wać oso­bi­stą […]

czytaj dalej

5 ziół, które wspomagają układ odpornościowy

5 ziół, które wspomagają układ odpornościowy

Codzien­ne włą­cza­nie do die­ty świe­żych ziół może być świet­nym spo­so­bem na zadba­nie o odpor­ność. Jesień zawi­ta­ła na dobre. Korzy­staj z aro­ma­tycz­nych ziół by wzmoc­nić swój orga­nizm, a tak­że by zmniej­szyć lęk, stres, napię­cie, a nawet popra­wić nastrój. Dba­nie o swo­ją kon­dy­cję psy­chicz­ną jest rów­nie waż­ne jak utrzy­ma­nie sil­ne­go ukła­du odpornościowego. Się­gnij po 5 ziół, któ­re z łatwo­ścią możesz upra­wiać kupić w pra­wie każ­dym […]

czytaj dalej

„O mój rozmarynie”, czyli o rozmarynie słów kilka.

„O mój rozmarynie”, czyli o rozmarynie słów kilka.

Roz­ma­ryn to jed­na z lepiej zna­nych przy­praw. Uży­wa­my jej głów­nie do mięs. Rów­nież z powo­dze­niem sto­su­je się go w lecz­nic­twie, ponie­waż wyka­zu­je wie­le wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych. Co wię­cej, powin­ni­śmy wie­dzieć o rozmarynie? To rośli­na cie­pło­lub­na oraz dłu­go­wiecz­na, czy­li żyje ponad 2 lata. W natu­ral­nym śro­do­wi­sku może­my ją spo­tkać głów­nie na obsza­rach Morza Śród­ziem­ne­go, we Wło­szech, Gre­cji, Hisz­pa­nii oraz Fran­cji, oraz u wybrze­ży Morza […]

czytaj dalej

Zioła w kuchni

Zioła w kuchni

Dla­cze­go sze­fo­wie kuch­ni korzy­sta­ją ze świe­żych ziół? Są nie­sa­mo­wi­cie aro­ma­tycz­ne oraz pięk­nie zdo­bią każ­de danie. Jak wpro­wa­dzić je do swo­jej kuch­ni? Oto kil­ka poży­tecz­nych porad: Jeśli nigdy nie sto­so­wa­łeś świe­żych ziół, zacznij od doda­wa­nia nie­wiel­kiej ich ilo­ści. Pró­buj! Gotu­jąc musi­my pró­bo­wać i stop­nio­wo dopra­wiać nasze danie. Jeśli nato­miast jesteś już sta­łym wiel­bi­cie­lem świe­że­go aro­ma­tu ziół, to dobrym tri­kiem […]

czytaj dalej

Ziołowa pielęgnacja włosów

Ziołowa pielęgnacja włosów

Pie­lę­gna­cja wło­sów jest coraz bar­dziej popu­lar­na. Skle­po­we pół­ki zaczy­na­ją się ugi­nać. Z dnia na dzień przy­by­wa nowych pro­duk­tów. Ofer­ta jest napraw­dę sze­ro­ka, może­my zna­leźć natu­ral­ne szam­po­ny i odzyw­ki, któ­re będą dla naszych wło­sów ide­al­ne. Cze­mu by nie spró­bo­wać zro­bić tego same­mu? Domo­wy szam­pon to same pozy­tyw­ne dzia­ła­nie na wło­sach, a zro­bie­nie go nie zabie­ra wca­le tak dużo cza­su. […]

czytaj dalej

5 ziół dobrych na początek

5 ziół dobrych na początek

Upra­wa ziół w domu wca­le nie musi być trud­na i męczą­ca. Mimo uprze­dze­nia wie­lu osób rośli­ny wca­le nie są ska­za­ne na uschnię­cie! Zio­ła może­my upra­wiać na dwa spo­so­by: w domu w donicz­kach oraz na zewnątrz w gle­bie. Jeśli jed­nak decy­du­je­my się na stwo­rze­nie wła­sne­go ziel­ni­ka, musi­my pamię­tać o odpo­wied­nim nasło­necz­nie­niu. To wła­śnie ten nie­zbęd­ny skład­nik ma naj­więk­szy wpływ na nasze rośli­ny. […]

czytaj dalej

Czego nie wiesz o rukoli?

Czego nie wiesz o rukoli?

Rukola to obecnie jeden z najpopularniejszych dodatków do dań oraz sałatek. Dzięki lekko gorzkiemu smaku i orzechowemu akcentowi stanowi idealne dopełnienie potraw. Młode liście są dobrym źródłem wapnia, żelaza oraz witamin A, C i K, a także kwasu foliowego i potasu.

czytaj dalej

Jak używać ziół w kuchni?

Jak używać ziół w kuchni?

Zapewne używając swoich ulubionych ziół, po prostu kroisz je drobno lub dodajesz zerwane listki. I bardzo dobrze! Zioła mają tę moc, że dodanie ich do każdej potrawy sprawia, że danie wznosi się na wyższy poziom, ale w tym artykule opowiem Ci o kilku kulinarnych trikach, które sprawią, że używanie ziół będzie jeszcze bardzie efektywne.

czytaj dalej

Domowe ziołowe mydełko

Domowe ziołowe mydełko

Jeśli lubicie zioła, z pewnością wiecie, że można je różnie i na wiele sposobów wykorzystywać. To, że da się z nich zrobić kosmetyki jest dla Was jasne, to co powiecie na przepis na przygotowanie własnego ziołowego mydełka? Dzisiaj opowiem Wam, jak można je zrobić i dlaczego warto się nimi zainteresować.

czytaj dalej

Lubczyk czyli kuzyn pietruszki

Lubczyk czyli kuzyn pietruszki

Lubczyk jest silnie i aromatycznie pachnącą rośliną. Liście wyglądają trochę jak natka pietruszki: płaskie o ciemnozielonym lub średnio zielonym kolorze i błyszczącej teksturze. Cała roślina jest jadalna, od nasady aż po końce, ma świeży smak przypominający nieco cytrusowy seler.

czytaj dalej

Zioło miłości. Lubczyk.

Zioło miłości. Lubczyk.

Lubczyk to bardzo aromatyczne i intensywne zioło, które rewelacyjnie dopełnia smak wielu dań. W polskiej kuchni trudno sobie wyobrazić rosół bez jego udziału.

czytaj dalej

4 proste kroki w pielęgnacji ziół

4 proste kroki w pielęgnacji ziół

Jedną z istotnych kwestii, która dotyczy ziół jest ich pielęgnacja. Zastanawiałam się , co należy zrobić, aby moje rośliny były odpowiednio zadbane. Podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat pielęgnacji ziół.

czytaj dalej

Zioła, które skutecznie odstraszają komary

Zioła, które skutecznie odstraszają komary

Myślę, że podobnie jak ja odliczacie już czas do rozpoczęcia lata. Na pewno nie możecie doczekać się coraz dłuższych dni, wysokich temperatur i pięknej pogody. Mimo tych optymistycznych przemyśleń, wiem, że ta pora roku ma też swoje wady.

czytaj dalej

5 ziół na przyśpieszenie metabolizmu

5 ziół na przyśpieszenie metabolizmu

Tak, istnieje kilka ziół, które mogą poprawić metabolizm i pomóc w utracie wagi. Oczywiście samo picie ziół nie sprawi, że waga pójdzie w dół. Jest to możliwe, jeśli są stosowane w połączeniu z odpowiednią dietą oraz ruchem.

czytaj dalej

Domowa ziołowa oliwa

Domowa ziołowa oliwa

Oliwa na bazie ziół może być pysznym dodatkiem do sosów lub smażenia warzyw czy pieczenia ziemniaków. Lubisz wiedzieć, co jesz? To przeczytaj wpis na temat tego, jak przygotować własną ziołową oliwę.

czytaj dalej

Ziołowe zapachowe saszetki

Ziołowe zapachowe saszetki

Prawdopodobnie kupiłeś przynajmniej jedną saszetkę ziołową w swoim życiu. Jeśli nie, prawdopodobnie trzymałeś jedną z nich w dłoni by raczyć się jej pięknym zapachem. Robienie saszetek ziołowych jest naprawdę łatwym zajęciem. Dodatkowo są świetnym pomysłem na ręcznie wykonany prezent.

czytaj dalej

3 przepisy na ziołowe maseczki

3 przepisy na ziołowe maseczki

Bukietami obdarowujemy swoich bliskich, by sprawić im przyjemność. Urodziny, imieniny, rocznica ślubu… są idealne na każdą okazję. Może stanowić on również piękną ozdobę Twojego domu!

czytaj dalej

Bukiety ziołowe

Bukiety ziołowe

Bukietami obdarowujemy swoich bliskich, by sprawić im przyjemność. Urodziny, imieniny, rocznica ślubu… są idealne na każdą okazję. Może stanowić on również piękną ozdobę Twojego domu!

czytaj dalej

Jak udekorować stół ziołami?

Jak udekorować stół ziołami?

Lato zachęca nas do spędzania czasu na łonie natury, wygrzewając się w słońcu oraz korzystając z ciepłej pogody. To również czas, gdy częściej spotykamy się ze znajomymi na świeżym powietrzu przy wieczornych biesiadach, grillu etc.

czytaj dalej

Jak zrobić olejek eteryczny domowymi sposobami?

Jak zrobić olejek eteryczny domowymi sposobami?

Kochacie olejki eteryczne? Bo ja tak. I tak jak z wieloma rzeczami o ile mogę to wykonuje je samodzielnie. Tak jak na przykład peelingi do ciała. Od czasu gdy wiem jak mogę samodzielnie go wykonać przestałam kupować te sklepowe. Zapraszam Was do wcześniejszego wpisu, gdzie krok po kroku właśnie o tym pisze.

czytaj dalej

Ziołowe obrazy

Ziołowe obrazy

Pamiętacie może zadanie ze szkoły podstawowej, w którym nauczyciel prosił nas o wykonanie własnego zielnika? Umiejętności z tego zadania, przydadzą się do wykonania ramki, która odmieni Wasze wnętrza. Co jakiś czas, większość z nas ma potrzebę zmian wnętrza swojego domu. Często drobiazg jak nowy zegar, wazon, świeca czy poduszka robią różnicę.

czytaj dalej

Jak przygotować domową płukankę do włosów?

Jak przygotować domową płukankę do włosów?

Ziołowe płukanki do włosów to naturalny patent na wykorzystanie ziół jako kosmetyków. Z pewnością jeśli zapytacie swoje babcie o to jak dbały o włosy to potwierdzą, że jest to świetny pomysł!

czytaj dalej

Rozmarynowy peeling do ciała

Rozmarynowy peeling do ciała

Używanie ziół w kosmetyce, poza oczywistym faktem wykorzystywania ich w kuchni to moje ulubione zajęcie. Ten przepis możesz stworzyć sam, wykorzystując w domu bardzo podstawowe produkty - sól morską, olej kokosowy i kilka świeżych gałązek ziół. To peeling solny dla majsterkowiczów! Jest świetnym środkiem zwalczającym suchą skórę, jest łatwy do wykonania i ma właściwości lecznicze.

czytaj dalej