Pracuję tutaj
Wzrastaj z nami

Kierujemy się celem. Jesteśmy pionierami w uprawie ziół doniczkowych, które sprawiają, że ludzie i nasza planeta są zdrowsi. Nasz sukces opiera się na połączeniu przedsiębiorczości z pasją do roślin. Wraz z rozwojem naszej firmy wciąż posiadamy zapotrzebowanie na pracowników, którzy pragną nauczyć się umiejętności uprawy ziół, pracować z różnorodnym zespołem i rozwijać wiedzę na temat naszych praktyk biznesowych.

Aktualne oferty pracy

Asystent Szefa produkcji

7 marca 2022

Ori­ga­num Sp. z.o.o. — fir­ma z dłu­go­let­nią histo­rią i tra­dy­cją, lider w pro­duk­cji ziół donicz­ko­wych w związ­ku z cią­głym roz­wo­jem spół­ki zatrudni oso­bę posia­da­ją­cą wykształ­ce­nie wyż­sze ogrod­ni­cze lub rol­ni­cze, ambit­ną i dyna­micz­ną, któ­rą cechu­je pasja do ogrodnictwa. Sta­no­wi­sko pra­cy: Asy­stent Sze­fa produkcji Wyma­ga­nia: — wykształ­ce­nie zawo­do­we w kie­run­ku: ogrod­nic­twa, warzyw­nic­twa i rolnictwa, — łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów i umie­jęt­ność pra­cy w zespole, — samo­dziel­ność w zakre­sie wyko­ny­wa­nych zadań. […]

czytaj więcej

Pracownik (mężczyzna) produkcji roślinnej

6 marca 2022

Ori­ga­num Sp. z.o.o. — fir­ma z dłu­go­let­nią histo­rią i tra­dy­cją, lider w pro­duk­cji ziół donicz­ko­wych w związ­ku z cią­głym roz­wo­jem spół­ki zatrud­ni oso­bę na sta­no­wi­sko pra­cow­ni­ka pro­duk­cji roślinnej. Sta­no­wi­sko pra­cy: Pra­cow­nik (męż­czy­zna) pro­duk­cji roślinnej Wyma­ga­nia: — pasja do ogrodnictwa, — łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów i umie­jęt­ność pra­cy w zespole, — samo­dziel­ność w zakre­sie wyko­ny­wa­nych zadań, — mile widzia­ne upraw­nie­nie na obsłu­gę wóz­ka jezdnego. Ofe­ru­je­my pracownikom: […]

czytaj więcej