I work here
Grow with us

Goal is our drive. We are pioneers in the cultivation of potted herbs that make people and our planet healthier. Our success is basing on combining entrepreneurship with passion for plants. As our company develops, there is still a demand for employees who wish to learn the skills of growing herbs, work with a diverse team and extend knowledge about our business practices.

Current job openings

Asystent Szefa produkcji

4 February 2021

Ori­ga­num Sp. z.o.o. — fir­ma z dłu­go­let­nią histo­rią i tra­dy­cją, lider w pro­duk­cji ziół donicz­ko­wych w związ­ku z cią­głym roz­wo­jem spół­ki zatrudni oso­bę oso­bę posia­da­ją­cą wykształ­ce­nie wyż­sze ogrod­ni­cze lub rol­ni­cze, ambit­ną i dyna­micz­ną, któ­rą cechu­je pasja do ogrodnictwa. Sta­no­wi­sko pra­cy: Asy­stent Sze­fa produkcji Wyma­ga­nia: — wykształ­ce­nie zawo­do­we w kie­run­ku: ogrod­nic­twa, warzyw­nic­twa i rolnictwa, — łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów i umie­jęt­ność pra­cy w zespole, — samo­dziel­ność w zakre­sie […]

czytaj więcej