Asystent Szefa produkcji

4 February 2021

Ori­ga­num Sp. z.o.o. — fir­ma z dłu­go­let­nią histo­rią i tra­dy­cją, lider w pro­duk­cji ziół donicz­ko­wych w związ­ku z cią­głym roz­wo­jem spół­ki zatrudni
oso­bę oso­bę posia­da­ją­cą wykształ­ce­nie wyż­sze ogrod­ni­cze lub rol­ni­cze, ambit­ną i dyna­micz­ną, któ­rą cechu­je pasja do ogrodnictwa.
Sta­no­wi­sko pra­cy: Asy­stent Sze­fa produkcji
Wyma­ga­nia:
— wykształ­ce­nie zawo­do­we w kie­run­ku: ogrod­nic­twa, warzyw­nic­twa i rolnictwa,
— łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów i umie­jęt­ność pra­cy w zespole,
— samo­dziel­ność w zakre­sie wyko­ny­wa­nych zadań.
Ofe­ru­je­my pracownikom:
— atrak­cyj­ne wynagrodzenie,
— umo­wę o pracę,
— moż­li­wość rozwoju,
— pra­ca w sys­te­mie zmianowym.
Miej­sce pracy:
Gospo­dar­stwo Ogrodnicze
Nasie­gnie­wo 88A
87–811 Fabianki

Aplikuj

wróć do listy ofert