Pracownik (mężczyzna) produkcji roślinnej

6 marca 2022

Ori­ga­num Sp. z.o.o. — fir­ma z dłu­go­let­nią histo­rią i tra­dy­cją, lider w pro­duk­cji ziół donicz­ko­wych w związ­ku z cią­głym roz­wo­jem spół­ki zatrud­ni oso­bę na sta­no­wi­sko pra­cow­ni­ka pro­duk­cji roślinnej.
Sta­no­wi­sko pra­cy: Pra­cow­nik (męż­czy­zna) pro­duk­cji roślinnej
Wyma­ga­nia:
— pasja do ogrodnictwa,
— łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów i umie­jęt­ność pra­cy w zespole,
— samo­dziel­ność w zakre­sie wyko­ny­wa­nych zadań,
— mile widzia­ne upraw­nie­nie na obsłu­gę wóz­ka jezdnego.
Ofe­ru­je­my pracownikom:
— atrak­cyj­ne wynagrodzenie,
— umo­wa zlecenie,
— moż­li­wość rozwoju.
Miej­sce pracy:
Gospo­dar­stwo Ogrodnicze
Nasie­gnie­wo 88A
87–811 Fabianki

CV pro­si­my prze­sy­łać w pli­ku PDF na adres mailowy:

lidia.gadomska@origanum.pl

Aplikuj

wróć do listy ofert