melisa

Ziołowe obrazy

Pamię­ta­cie może zada­nie ze szko­ły pod­sta­wo­wej, w któ­rym nauczy­ciel pro­sił nas o wyko­na­nie wła­sne­go ziel­ni­ka? Umie­jęt­no­ści z tego zada­nia, przy­da­dzą się do wyko­na­nia ram­ki, któ­ra odmie­ni Wasze wnętrza.
Co jakiś czas, więk­szość z nas ma potrze­bę zmian wnę­trza swo­je­go domu. Czę­sto dro­biazg jak nowy zegar, wazon, świe­ca czy podusz­ka robią różnicę.
A zado­wo­le­nie jest jesz­cze więk­sze gdy nową ozdo­bę wyko­na­my sami. Ja jako fan­ka ziół pomy­śla­łam o tym, że zapro­po­nu­ję Wam patent na zro­bie­nie wła­snych zio­ło­wych obrazów!
Coś w nich jest… jed­no­cze­śnie są sta­ro­daw­ne, bo przy­po­mi­na­ją sta­re ziel­ni­ki, a z dru­giej stro­ny pasu­ją też to mini­ma­li­stycz­nych, pro­stych wnętrz. Tak czy siak zro­bi­cie je same­mu, zaosz­czę­dza­jąc tym samym pie­nią­dze, a przede wszyst­kim zro­bie­nie takiej ram­ki może spra­wić dużo frajdy

 

 

1. Znajdź ramkę.

Ponie­waż dziś ram­ki są dostęp­ne w tysią­cach sty­lów, wybo­ry są prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ne. O gustach nie dys­ku­tu­je się i nie powiem Wam któ­rą powin­ni­ście wybrać, wybierz­cie po pro­stu tą któ­ra naj­bar­dziej Wam się podo­ba. War­to jed­nak pomy­śleć o tym, jakie zio­ło wło­ży­my do niej i, że to ono ma być klu­czo­we i naj­bar­dziej widocz­ne. Zatem pole­cam wybrać taką, któ­ra nie przy­ćmi pięk­na zasu­szo­ne­go ziółka.

 

2. Wybierz ulu­bio­ne zioła.

A to wszyst­ko zale­ży już od Two­ich upodo­bań. W mojej opi­nii pięk­nie pre­zen­to­wać się będzie: meli­sa, szał­wia, ore­ga­no, roz­ma­ryn albo tymia­nek. Te ostat­nie będzie łatwiej zasu­szyć, ponie­waż są one tak zwa­ny­mi zio­ła­mi drzew­ny­mi, czy­li mają tward­sze list­ki i łody­gi, dzię­ki cze­mu trud­niej je uszko­dzić. Moja rada to zasu­sza­nie całych gałą­zek. Myślę, że daje to naj­ład­niej­szy efekt.

 

3. Zasusz zioła.

Naj­le­piej suszyć je mię­dzy kil­ko­ma stro­na­mi gaze­ty, na któ­re poło­ży­my kil­ka cięż­kich ksią­żek. Samo susze­nie trwa oko­ło 2–3 dni, w zależ­no­ści od rodza­ju ziół. Te tward­sze, mają w sobie mniej wody, a te z deli­kat­niej­szy­mi list­ka­mi mogą zasu­szać się nie­co dłużej.

 

4. Nakle­ja­my i umiesz­cza­my zio­ła w ramce.

Zapew­ne Wasza ram­ka będzie wypo­sa­żo­na w tło, zazwy­czaj jest to po pro­stu bia­ły papier. I przy­znam Wam szcze­rze, że takie neu­tral­ne naj­bar­dziej mi się podo­ba, a Wam?
Na koniec ram­kę wie­sza­my lub usta­wia­my w wybra­nym miej­scu. Teraz możesz roz­siąść się na kana­pie i podzi­wiać swo­je dzie­ło, któ­re wyko­na­łeś wła­sny­mi ręko­ma! Brawo!