melisa

Jak udekorować stół ziołami?

Jak ude­ko­ro­wać stół ziołami?

Lato zachę­ca nas do spę­dza­nia  cza­su na łonie natu­ry, wygrze­wa­jąc się w słoń­cu oraz korzy­sta­jąc z cie­płej pogo­dy. To rów­nież czas, gdy czę­ściej spo­ty­ka­my się ze zna­jo­my­mi na świe­żym powie­trzu przy wie­czor­nych bie­sia­dach, gril­lu etc.

Jeśli tak jak ja lubi­cie ota­czać się pięk­ny­mi przed­mio­ta­mi, to zachę­cam Was do stwo­rze­nia natu­ral­nej, świe­żej deko­ra­cji na stół z zio­ła­mi w roli głów­nej. Stwo­rzy­cie cie­ka­wy ziel­nik, któ­ry nie tyl­ko pięk­nie pach­nie, ale będzie moż­na go rów­nież zjeść.

Nie­za­leż­nie od tego, czy są umiesz­czo­ne w jed­nym dużym pojem­ni­ku, zgru­po­wa­ne razem, czy zapre­zen­to­wa­ne poje­dyn­czo, zio­ła wpro­wa­dzą magicz­ny kli­mat na Twój stół.

Wybór ziół

Wybie­ra­jąc zio­ła do deko­ra­cji sto­łu, skup­cie się na tych, któ­re są powszech­nie uży­wa­ne w kuch­ni, aby nie tyl­ko wyglą­da­ły, ale też były funk­cjo­nal­ne. Jeśli usta­wiasz wie­le ziół w jed­nym pojem­ni­ku, pogru­puj je wg wyma­gań doty­czą­cych zapo­trze­bo­wa­nia na wodę.

Zio­ło­wa skrzynka

Jed­ną z opcji deko­ra­cji sto­łu zio­ła­mi jest umiesz­cze­nie ich wszyst­kich w jed­nym pojem­ni­ku na zio­ła. Pro­sto­kąt­ne pudeł­ko wypeł­nio­ne zio­ła­mi świet­nie spraw­dzi się jako ozdo­ba sto­łu w jadal­ni, czy sto­łu na tara­sie. Usta­wia­jąc zio­ła w skrzyn­ce, roz­waż umiesz­cze­nie wyż­szych ziół ( szał­wia, bazy­lia, pie­trusz­ka) pośrod­ku, a  a krót­szych( tymia­nek, ore­ga­no) po bokach. Zio­ła pięk­nie pre­zen­tu­ją się  w drew­nia­nych, meta­lo­wych lub pla­sti­ko­wych pojem­ni­kach więc z pew­no­ścią dopa­su­jesz tą deko­ra­cję do swo­je­go stylu.

Poje­dyn­cze zioła

Poszcze­gól­ne donicz­ki z zio­ła­mi dają róż­no­rod­ne moż­li­wo­ści deko­ra­cji sto­łu. Opcje obej­mu­ją uło­że­nie ich wzdłuż środ­ka sto­łu, zgru­po­wa­nie w ele­men­ty cen­tral­ne lub umiesz­cze­nie ich na krań­cach sto­łu, aby każ­dy miał do nich swo­bod­ny dostęp.