Jak dbać o zioła doniczkowe bez pestycydów?

Uwiel­bia­my zio­ła, nie tyl­ko w kuch­ni, ale doce­nia­my je za pięk­ny wygląd oraz walo­ry zdro­wot­ne. W ochro­nie roślin zie­lar­skich uni­ka­my środ­ków che­micz­nych. Dla­cze­go? Po pro­stu chce­my dawać Wam zdro­wy, peł­no­war­to­ścio­wy pro­dukt, któ­ry sami chęt­nie jemy i dzie­li­my się ze swo­ją rodzi­ną i przyjaciółmi.

Tyl­ko ochro­na biologiczna
Mszy­ce, wcior­nast­ki oraz skocz­ki, to naj­czę­ściej spo­ty­ka­ni nie­pro­sze­ni goście. Ponie­waż zio­ła Ori­ga­num rosną w krót­kim cza­sie, to do ich ochro­ny uży­wa­my wyłącz­nie metod bio­lo­gicz­nych oraz mecha­nicz­nych. Widząc fil­my czy zdję­cia z naszej fir­my, z pew­no­ścią zauwa­ży­li­ście żół­te i nie­bie­skie taśmy lepo­we. Do cze­go one słu­żą? Jest to sta­ły ele­ment w szklar­niach, któ­ry ma sygna­li­zo­wać i wyła­py­wać szkod­ni­ki. Ochro­nę bio­lo­gicz­ną sto­su­je­my jedy­nie pre­wen­cyj­nie, za pomo­cą wie­lu gatun­ków entomofagów.

Zio­ła donicz­ko­we pod kontrolą
Kon­tro­lu­je­my rośli­ny na każ­dym eta­pie, moż­na śmia­ło powie­dzieć, że od same­go zia­ren­ka. Dba­my o to, by każ­da donicz­ka, któ­ra wycho­dzi z naszej linii pro­duk­cyj­nej była ide­al­na i zdro­wa. „Do sprze­da­ży tra­fia­ją tyl­ko takie, jakie sami chcie­li­by­śmy kupić” — mówi Anna Pie­trzak, kie­row­nik produkcji.