melisa

5 ziół na przyśpieszenie metabolizmu

Tak, ist­nie­je kil­ka ziół, któ­re mogą popra­wić meta­bo­lizm i pomóc w utra­cie wagi. Oczy­wi­ście samo picie ziół nie spra­wi, że waga pój­dzie w dół. Jest to moż­li­we, jeśli są sto­so­wa­ne w połą­cze­niu z odpo­wied­nią die­tą oraz ruchem.

Co to jest metabolizm?

Naj­pro­ściej mówiąc, meta­bo­lizm to tem­po, w jakim kalo­rie są zuży­wa­ne, roz­kła­da­ne na uży­tecz­ną ener­gię, a następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez organizm.

Zio­ła i utra­ta wagi.

Jeśli kie­dy­kol­wiek pró­bo­wa­łeś prze­strze­gać ści­słej die­ty, wiesz, jak trud­no jest się jej trzy­mać. Przy­naj­mniej ja tak mam :). Jed­nym ze spo­so­bów na prze­strze­ga­nie die­ty jest przy­go­to­wy­wa­nie pysz­nych i pożyw­nych potraw. Świe­że pach­ną­ce zio­ła i przy­pra­wy nie tyl­ko nada­ją smak potra­wom, ale mogą rów­nież pomóc w utra­cie wagi. Opo­wiem Wam o 5 popu­lar­nych zio­łach, któ­re mogą przy­spie­szyć meta­bo­lizm i pomóc zrzu­cić zbęd­ne kilogramy.

Ore­ga­no

To sil­ne, pach­ną­ce zio­ło uży­wa­ne we wło­skiej kuch­ni. To pysz­ne zio­ło zawie­ra sil­ne związ­ki i prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re mogą pomóc Ci schud­nąć i poczuć się świet­nie. Zawar­te w nim sub­stan­cje widocz­nie redu­ku­ją tkan­kę tłusz­czo­wą, a dodat­ko­wo ogra­ni­cza­ją też odkła­da­nie się jej pod skórą.

Roz­ma­ryn

Poma­ga przy­spie­szyć meta­bo­lizm. Wspo­ma­ga rów­nież tra­wie­nie i utra­tę wagi. Te zie­lo­ne spi­cza­ste liście moczy­my we wrzą­cej wodzie na kil­ka minut. Odce­dzo­ną wodę moż­na pić let­nią o każ­dej porze dnia, ale nie na pusty żołądek.

Szał­wia

Dla­cze­go, pomo­że w utra­cie uwa­gi? Przede wszyst­kim dla­te­go, że świet­nie regu­lu­je dzia­ła­nie żołąd­ka oraz jelit. Szał­wia pobu­dza wydzie­la­nie soku żołąd­ko­we­go oraz regu­lu­je pery­stal­ty­kę jelit.

Meli­sa

Jeśli stres dzia­ła na Cie­bie tak, że masz ocho­tę cią­gle pod­ja­dać, to zde­cy­do­wa­nie war­to się­gnąć po to zio­ło. Dzię­ki zasto­so­wa­niu meli­sy, któ­ra jest sku­tecz­nym środ­kiem uspo­ka­ja­ją­cym, final­nie może dojść do zmniej­sze­nia apetytu.

Mię­ta

Podob­nie jak szał­wia zwięk­sza pro­duk­cję soków żołąd­ko­wych, a dodat­ko­wo uspraw­nia pra­cę jelit. Poma­ga w pro­ble­mach tra­wien­nych oraz dzia­ła wiatropędnie.