melisa

3 przepisy na ziołowe maseczki

Od pew­ne­go cza­su bar­dzo przy­kła­dam uwa­gę do tego, jakie­go rodza­ju kosme­ty­ki nakła­dam na swo­je cia­ło i twarz. Prze­ko­na­łam się, że w cał­kiem pro­sty spo­sób w domo­wych warun­kach moż­na stwo­rzyć wła­sne masecz­ki, któ­rych skład jest pro­sty, przy­go­to­wa­nie rów­nież. Jestem pew­na, że wie­lu z Was, tak jak ja, zasta­na­wia się, ile pie­nię­dzy musi­my wydać, aby mieć wszyst­kie pro­duk­ty, któ­rych potrze­bu­je­my do naszej pie­lę­gna­cyj­nej ruty­ny. Dla­te­go pomy­śla­łam, że napi­szę Wam o moich spraw­dzo­nych prze­pi­sach na domo­we zio­ło­we masecz­ki, któ­re: nawil­ża­ją, rege­ne­ru­ją, odmła­dza­ją i ogól­nie popra­wia­ją kon­dy­cję skó­ry. Zacznij­my od tego, jak i kie­dy sto­so­wać zio­ło­we maseczki?

Masecz­ki zio­ło­we, warzyw­ne i owo­co­we moż­na zna­leźć w luk­su­so­wych salo­nach SPA, dla­te­go my idzie­my krok dalej i przy­go­to­wu­je­my je we wła­snym domu. Naj­waż­niej­sza korzyść? Nie zawie­ra­ją kon­ser­wan­tów, sztucz­nych barw­ni­ków i aro­ma­tów, ale są też super tanie i łatwe w wyko­na­niu! Two­ja skó­ra będzie szczę­śliw­sza, gdy będziesz uży­wać cał­ko­wi­cie natu­ral­nych mase­czek, świe­żo przy­go­to­wa­nych, dokład­nie wte­dy, gdy ich potrze­bu­jesz! Mimo to, jak z każ­dym kosme­ty­kiem, któ­ry nakła­da­my na swo­ją skó­rę, zale­cam ich prze­te­sto­wa­nie. Miej pew­ność, że żaden ze skład­ni­ków nie powo­du­je podrażnienia.

Do wszel­kie­go rodza­ju zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych naj­le­piej nada­ją się wie­czo­ry, kie­dy nasza skó­ra dosko­na­le wchła­nia wszyst­kie skład­ni­ki odżyw­cze. Waż­ne jest, aby dokład­nie zmyć cały maki­jaż i nało­żyć pre­pa­rat do peelin­gu skó­ry, aby pozbyć się mar­twe­go naskór­ka. Oczysz­czo­na skó­ra wchło­nie wszyst­kie skład­ni­ki maski.Rozprowadź maskę rów­no­mier­nie na twa­rzy, szyi i dekol­cie (uni­kaj apli­ka­cji na oko­li­ce oczu!)Po oko­ło 15 minu­tach zmyj maskę wodą, osu­szyć skó­rę i w razie potrze­by nało­żyć krem ​​pielęgnacyjny.Nie zale­ca się prze­cho­wy­wa­nia resz­tek maski do póź­niej­sze­go uży­cia, ponie­waż tra­ci ona swo­je właściwości.

Przy­go­to­wa­nie:

Przed przy­go­to­wa­niem każ­dej z tych mase­czek, ususz wcze­śniej zio­ła. Wybierz w skle­pie te, któ­re upra­wia­ne są bez pesty­cy­dów. W koń­cu będziesz nakła­dać je na swo­ją twarz, zatem istot­ne by nie była ona nara­żo­na na dzia­ła­nie che­micz­nych środ­ków. Robiąc to same­mu, dokład­nie wiesz co, nakła­dasz na swo­ją twarz.

1. Tymian­ko­wa maska-chwi­la dla mnie.

Tymia­nek, lawen­da i roz­ma­ryn two­rzą tę orzeź­wia­ją­cą maskę o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­bak­te­ryj­nych i ściągających.Wymieszaj w robo­cie kuchen­nym ¼ szklan­ki płat­ków owsia­nych z łyż­ką suszo­nych liści lawen­dy, roz­ma­ry­nu i tymian­ku. Dodaj nie­wiel­ką ilość świe­że­go żelu Aloe Vera. Przed uży­ciem wymie­szaj zio­ło­wy puder z wystar­cza­ją­cą ilo­ścią wody, aby zwil­żył ją do takiej kon­sy­sten­cji, by móc ją nało­żyć na twarz.

2. Blask! Maska z mio­dem, cytry­ną i rozmarynem.

Zasłu­gu­jesz na mię­to­wo-cytry­no­wa- roz­ma­ry­no­wą masecz­kę, któ­ra zapew­ni Ci pro­mien­ną skórę.Ta natu­ral­na zio­ło­wa maska ​​do twa­rzy ma wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce i prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce. Wymie­szaj łyż­kę mio­du z kil­ko­ma kro­pla­mi świe­żo wyci­śnię­te­go soku z cytry­ny oraz łyż­ką suszo­nych list­ków rozmarynu.

3. Mato­wie­nie. Pie­trusz­ka dla cery tłustej.

Dodaj 2 łyż­ki wrzą­cej wody do 10 gałą­zek drob­no posie­ka­nej pie­trusz­ki. Mie­szaj, aż uzy­skasz dobrą pap­kę. Dodaj 2 łyż­ki jogur­tu naturalnego.