Szczypiorek, znamy i doceniamy.

Rośli­na ta ma cudow­ne wła­ści­wo­ści odżyw­cze, dla­te­go też zna­la­zła zasto­so­wa­nie w medy­cy­nie natu­ral­nej już w Śre­dnio­wie­czu. Z dostęp­nych źró­deł lite­ra­tu­ro­wych może­my dowie­dzieć się, że Rzy­mia­nie wyko­rzy­sty­wa­li szczy­pio­rek w lecze­niu gardła.

Rośli­nę tę cechu­je duża zawar­tość cen­nych wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych. Jest boga­tym źró­dłem wita­mi­ny K, C oraz żela­za. Ponad­to dostar­cza spo­ro wita­min z gru­py B, zwłasz­cza kwa­su foliowego.
Wita­mi­na K — przy­czy­nia się do pra­wi­dło­we­go krzep­nię­cia krwi.
Wita­mi­na C — poma­ga w pra­wi­dło­wej pro­duk­cji kola­ge­nu w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia skóry
Folia­ny — poma­ga­ją w pra­wi­dło­wej syn­te­zie aminokwasów.
Żela­zo- poma­ga w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­wych funk­cji poznawczych.

Inten­syw­ny aro­mat zapew­nia mu wyso­ka zawar­tość olej­ków ete­rycz­nych. Olej­ki te mają sil­ne wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze, co w połą­cze­niu z siar­ką spra­wia, że szczy­pio­rek jest wyjąt­ko­wo pomoc­ny w zwal­cza­niu infek­cji oraz sta­nów zapalnych.
Zie­lo­ne warzy­wa, takie jak szczy­pio­rek, war­to spo­ży­wać jako źró­dło chlo­ro­fi­lu, zwią­zek ten wspo­ma­ga dotle­nie­nie orga­ni­zmu i oczysz­cza­nie go z sub­stan­cji toksycznych.
Szczy­pio­rek, prócz cen­nych wła­ści­wo­ści lecz­ni­czych posia­da rów­nież sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kuch­ni. Ze wzglę­du na bogac­two odżyw­cze szczy­pio­rek wyko­rzy­sty­wa­ny jest w wie­lu kuch­niach świa­ta. Sto­so­wa­ny jest jako przy­pra­wa zarów­no w kuch­ni azja­tyc­kiej i wie­lu kuch­niach europejskich.
Jego inten­syw­ny smak i zapach nada wyra­zi­ste­go sma­ku wie­lu daniom.
Dosko­na­le spraw­dzi się jako doda­tek do past twa­ro­go­wych oraz jajecz­ni­cy. Pod­krę­ci smak sała­tek oraz nada świe­żo­ści dipom jogur­to­wym, któ­re możesz wyko­rzy­stać jako deli­kat­ny doda­tek do mięs grillowanych.
Zastąp świe­ży szczy­pio­rek naszym nowym odkry­ciem: Lio­fi­li­zo­wa­nym szczypiorkiem.
Lio­fi­li­za­cja, czym jest i ile dobra wno­si w każ­dą naszą przy­pra­wę. Pro­ces Lio­fi­li­za­cji jest nowo­cze­sną meto­dą utrwa­la­nia żyw­no­ści, któ­ra gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie przy­naj­mniej 90% wita­min i mine­ra­łów w odnie­sie­niu do świe­że­go zio­ła. W momen­cie obrób­ki lio­fi­li­zo­wa­ne zio­ła sta­ją się świe­że, gdyż z powro­tem wchła­nia­ją wil­goć. Dzię­ki temu ujaw­nia się ich praw­dzi­wy smak, cha­rak­ter i kolor.

Lio­fi­li­zo­wa­ny szczy­pio­rek nada świe­żość Two­im potra­wą przez cały rok. Szczy­pior pasu­je do dań mię­snych oraz ryb­nych. Dosko­na­łym pomy­słem jest uży­cie go do plac­ków ziem­nia­cza­nych oraz kanapek.
Nasz Lio­fi­li­zo­wa­ny szczy­pio­rek dosko­na­le spraw­dzi się jako doda­tek do dań kuch­ni pol­skiej jak rów­nież dań kuch­ni egzo­tycz­nej. Ostry, inten­syw­ny smak uroz­ma­ici smak chłod­ni­ka w gorą­cy lip­co­wy dzień, dając zarów­no orzeź­wie­nie jak rów­nież ochło­dze­nie spra­gnio­ne­mu organizmowi.

Lio­fi­li­zo­wa­ny szczy­pio­rek możesz rów­nież dodać do:
— omletu,
— ryb grillowanych,
— świe­żych sałatek,
— sosów,
— past twarogowych.

Roz­ko­chaj się w pro­sto­cie ziół lio­fi­li­zo­wa­nych. Ich dostęp­na for­ma i łatwość uży­cia dają radość stosowania.

 

 

 

mgr inż. Tech­no­lo­gii Żyw­no­ści i Żywie­nia Człowieka
Mał­go­rza­ta Pająk