Mięta cudowne i aromatyczne zioło

Mię­ta sta­no­wi jed­no z naj­star­szych ziół, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne w medy­cy­nie ludo­wej. Wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne już zaob­ser­wo­wa­no w cza­sach sta­ro­żyt­nych i wyko­rzy­sty­wa­no w róż­nych  rejo­nach świa­ta. Cudow­ne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze posia­da­ją głów­nie liście, któ­re sta­no­wią naj­bar­dziej aro­ma­tycz­ną część rośli­ny. Liście boga­te są głów­nie w Fito­ste­ro­le, któ­re mogą wpły­nąć na obni­że­nie pozio­mu cho­le­ste­ro­lu we krwi. Magnez, któ­ry poma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du ner­wo­we­go oraz min wita­mi­ny w tym wita­mi­na A, któ­ra poma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du odpornościowego.

Dodat­ko­wo liść mię­ty boga­ty jest w ole­jek ete­rycz­ny, w któ­rym znaj­dzie­my wie­le róż­nych związ­ków che­micz­nych, m.in. men­tol. W głów­nej mie­rze to on jest odpo­wie­dzial­ny za korzyst­ne dzia­ła­nie mię­ty na nasz orga­nizm. Napar z mię­ty dzia­ła sty­mu­lu­ją­co na układ tra­wien­ny, ponad­to posia­da wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne i przeciwbakteryjne.

Każ­dy wie, że nic tak nie orzeź­wia jak mię­ta. To jak­że pospo­li­te zio­ło sta­no­wi cudow­ny doda­tek do wie­lu dań kuch­ni pol­skiej oraz dań kuch­ni Bał­kań­skiej. Jej aro­ma­tycz­ny zapach cudow­nie pod­kre­śli smak dań ryb­nych oraz z mięs. Mię­ta wyko­rzy­sty­wa­na jest rów­nież w dese­rach, czę­sto w towa­rzy­stwie cze­ko­la­dy (lody cze­ko­la­do­wo-mię­to­we, cze­ko­la­da z dodat­kiem mię­ty, cia­sta cze­ko­la­do­we z dodat­kiem mięty).

War­to pod­kre­ślić, że dobrą alter­na­ty­wą dla mię­ty świe­żej jest Mię­ta suszo­na. Pod­da­na pro­ce­so­wi lio­fi­li­za­cji, pozo­sta­wia aż 90 % wła­ści­wo­ści w odnie­sie­niu do świe­żej. Zamknię­ty w małej toreb­ce świe­ży i nie­po­wta­rzal­ny zapach i smak mogą pomóc w pod­bi­ciu świe­żo­ści wie­lu dań. Jej doda­tek dosko­na­le spraw­dza się w let­nich sałat­kach przede wszyst­kim z jogur­to­wym dres­sin­giem. Doda­na do dań z twa­roż­ku spra­wia że nabie­ra­ją one świe­że­go sma­ku i peł­ne­go aromatu.

Lato tuż, tuż… Dosko­na­łym pomy­słem na pod­bi­cie świe­że­go sma­ku lemo­niad i kok­taj­li będzie doda­tek suszo­ne­go liścia mię­ty. Mię­tę może­my wyko­rzy­stać do napa­ru zio­ło­we­go, któ­ry cudow­nie po wystu­dze­niu może­my zmik­so­wać z każ­dym dowol­nym kok­taj­lem lub napo­jem, któ­ry odprę­ży i ukoi naj­bar­dziej sko­ła­ta­ne nerwy.

Mię­tę WARTO dodać do:
Herbat,
Napa­rów ziołowych,
Hummusu,
Sałat­ka typu greckiego,
Dresingów,
Ciast.
Roz­ko­chaj się w NASZEJ suszo­nej mię­cie, boga­tej w nie­po­wta­rzal­ny smak i zapach!

 

mgr inż. Tech­no­lo­gii Żyw­no­ści i Żywie­nia Człowieka
Mał­go­rza­ta Pająk