Liofilizowany tymianek — zastosowanie i właściwości lecznicze.

Czy wiesz, że Tymia­nek to rośli­na, któ­ra była już zna­na i sto­so­wa­na w sta­ro­żyt­no­ści? Z dostęp­nych źró­deł lite­ra­tu­ry wia­do­mo, że Gre­cy wyko­rzy­sty­wa­li napa­ry z tymian­ku do lecze­nia ukła­du moczo­we­go, nato­miast Egip­cja­nie sto­so­wa­li zio­ło w kuch­ni. Cen­ne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze tymian­ku od wie­ków zna­la­zły zasto­so­wa­nie w medy­cy­nie ludo­wej. Rośli­na ta sta­no­wi dosko­na­łe wzmoc­nie­nie w wal­ce z wiru­sa­mi i bak­te­ria­mi. War­to pod­kre­ślić, że zio­ło to ma zna­ko­mi­te wła­ści­wo­ści, któ­re w odpo­wied­ni spo­sób wpły­wa­ją na układ odpor­no­ścio­wy czło­wie­ka. Połą­cze­nie tymian­ku z mio­dem two­rzy super aktyw­ną mie­szan­kę, któ­ra spraw­dzi się o każ­dej porze roku. Tymia­nek cechu­je rów­nież dzia­ła­nie roz­grze­wa­ją­ce, pozwa­la­ją­ce na uwol­nie­nie się od upo­rczy­we­go ślu­zu w płu­cach. O wła­ści­wo­ściach lecz­ni­czych tymian­ku napi­sa­no już nie­jed­ną książ­kę, wszech­stron­ność tej rośli­ny daje peł­ne spek­trum wyko­rzy­sta­nia w wie­lu dole­gli­wo­ściach. Zie­lo­ne liście tymian­ku boga­te są w wita­mi­nę A, C, E i K. Wita­mi­ny te odpo­wied­nio peł­nią waż­ne funk­cje w organizmie:

Wita­mi­na K — przy­czy­nia się do pra­wi­dło­we­go krzep­nię­cia krwi,
Wita­mi­na A- poma­ga w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­we­go sta­nu błon śluzowych,
Wita­mi­na C ‑poma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du odpornościowego,
Wita­mi­na E- poma­ga w ochro­nie komó­rek przed stre­sem oksydacyjnym.

W kuch­ni zio­ło to ide­al­nie kom­po­nu­je się z cięż­ki­mi tłu­sty­mi potra­wa­mi. Dla­te­go też naj­le­piej połą­czyć je z potra­wa­mi mię­sny­mi, potra­wa­mi z roślin strącz­ko­wych oraz bigo­sem. Rośli­na sku­tecz­nie uroz­ma­ici smak i zapach róż­nych potraw.
Aby zacho­wać cechy sen­so­rycz­ne świe­że­go zio­ła pod­da­li­śmy nasz tymia­nek pro­ce­so­wi liofilizacji.
Lio­fi­li­za­cja jest nowo­cze­sną meto­dą utrwa­la­nia żyw­no­ści, któ­ra gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie przy­naj­mniej 90% wita­min i mine­ra­łów w odnie­sie­niu do świe­że­go zio­ła. W momen­cie obrób­ki lio­fi­li­zo­wa­ne zio­ła sta­ją się świe­że, gdyż z powro­tem wchła­nia­ją wil­goć. Dzię­ki temu ujaw­nia się ich praw­dzi­wy smak, cha­rak­ter i kolor. Lio­fi­li­za­cja pole­ga na zamro­że­niu pro­duk­tu, a następ­nie susze­niu przy znacz­nym obni­ża­niu ciśnienia.

Tymia­nek lio­fi­li­zo­wa­ny podob­nie jak świe­ży dosko­na­le spraw­dzi się jako doda­tek do ryb i owo­ców morza, przede wszyst­kim ze wzglę­du na eli­mi­no­wa­nie spe­cy­ficz­ne­go mor­skie­go zapa­chu. Świet­nie skom­po­nu­je się tak­że z potra­wa­mi z jagnię­ci­ny, dro­biu i cie­lę­ci­ny. Lio­fi­li­zo­wa­nym tymian­kiem może­my tak­że przy­pra­wić sosy, masło zio­ło­we, a tak­że pie­czy­wo. W każ­dej potra­wie pie­czo­nej czy też duszo­nej lio­fi­li­zo­wa­ny tymia­nek nada potra­wom aro­ma­tycz­ną cie­ka­wą nutę.
Aby przy­go­to­wać napar z tymian­ku, nale­ży 1 łyż­kę nasze­go lio­fi­li­zo­wa­ne­go tymian­ku zalać wrząt­kiem, przy­kryć i odsta­wić na 10 minut. Napar może być sto­so­wa­ny wewnętrz­nie, a tak­że zewnętrz­nie do prze­my­wa­nia skó­ry lub płu­ka­nia włosów.

Sto­suj lio­fi­li­zo­wa­ny tymia­nek z:
— sosem pomi­do­ro­wym do pizzy,
— pie­czo­ny­mi rybami,
— pie­czo­ną jagnięcia,
— omle­tem jajecznym
— jako doda­tek do serów.

 

mgr inż. Tech­no­lo­gii Żyw­no­ści i Żywie­nia Człowieka
Mał­go­rza­ta Pająk