Liofilizowany koper — właściwości i zastosowanie przyprawy.

Koper to zio­ło, któ­re upra­wia­ne jest na całym świe­cie. Zna­ne i kocha­ne za wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie i świe­ży smak. Za miej­sce pocho­dze­nia uzna­je się połu­dnio­wo — wschod­nią Azję. W naszym rodzi­mym kra­ju jest tak moc­no zako­rze­nio­ny, że więk­szość z nas uwa­ża, że jego pocho­dze­nie musi być powią­za­ne z Pol­ską. Zarów­no w kuch­ni jak i zio­ło­lecz­nic­twie wyko­rzy­stu­je się całą rośli­nę: liście, kwia­ty i łody­gę. Pierw­sza myśl jaka przy­cho­dzi nam o koprze to: nie­odzow­ny doda­tek wie­lu dań. Jed­nak­że za cudow­nym sma­kiem i świe­żym aro­ma­tem kry­je się wie­le wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­nych. Koper boga­ty jest w wie­le wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych oraz fla­wo­no­idów. Wśród cen­nych wita­min może­my wymie­nić wita­mi­nę D i C, nato­miast wśród skład­ni­ków mine­ral­nych: cynk i fosfor.

Wita­mi­na D- poma­ga w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­we­go pozio­mu wap­nia we krwi.
Wita­mi­na C- poma­ga w pra­wi­dło­wej pro­duk­cji kola­ge­nu w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia naczyń krwionośnych.
Cynk- poma­ga w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­we­go meta­bo­li­zmu węglowodanów.

War­to pod­kre­ślić, że koper poma­ga regu­lo­wać pro­ce­sy tra­wien­ne, dzia­ła wia­tro­pęd­nie. Napar z kopru sto­so­wa­ny w okre­sie popo­ro­do­wym może pozy­tyw­nie wpły­nąć na lak­ta­cję u kobiet karmiących.
Teraz możesz cie­szyć się sma­kiem kopru przez cały rok, dzię­ki naszym lio­fi­li­zo­wa­nym ziołom.
Abyś mógł, bez wyrzu­tów wybrać nasz pro­dukt, przy­bliż­my Ci czym jest pro­ces liofilizacji.
Lio­fi­li­za­cja jest nowo­cze­sną meto­dą utrwa­la­nia żyw­no­ści, któ­ra pozwa­la zacho­wać war­to­ści odżyw­cze, mine­ra­ły oraz wita­mi­ny świe­że­go zio­ła. Pole­ga na zamro­że­niu pro­duk­tu, a następ­nie susze­niu przy znacz­nym obni­ża­niu ciśnienia.
Lio­fi­li­zo­wa­ny koper sta­no­wi dosko­na­ły doda­tek do ziem­nia­ków, sosów i zup. Doda­tek kopru uroz­ma­ici rów­nież smak mięs i dań z ryb.
Moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia są nie­ogra­ni­czo­ne. W upal­ne dni czerw­co­we­go popo­łu­dnia orzeź­wie­nie przy­nie­sie chłod­nik z botwi­ną z dodat­kiem nasze­go kopru liofilizowanego.
Wspól­ne gril­lo­wa­nie uświet­ni por­cja sosu ogór­ko­wo – kopro­we­go oczy­wi­ście z dodat­kiem nasze­go lio­fi­li­zo­wa­ne­go kopru!

Ciesz się lio­fi­li­zo­wa­nym koprem, wyko­rzy­stu­jąc go do:
— zapie­ka­nek mięsnych,
— zup i sosów,
— ryb grillowanych,
— dro­biu gril­lo­wa­ne­go i duszonego,
— sosu tzatzyki.

 

mgr inż. Tech­no­lo­gii Żyw­no­ści i Żywie­nia Człowieka
Mał­go­rza­ta Pająk