Liofilizowana pietruszka to królowa polskich dań

Pie­trusz­ka to nie­odzow­ny doda­tek do wie­lu potraw. Moż­na wyko­rzy­stać zarów­no jej korzeń jak rów­nież aro­ma­tycz­ną nać. Wła­ści­wo­ści oraz powszech­na dostęp­ność powo­du­je, że moż­na uza­leż­nić się od tej przy­pra­wy. Cudow­ny smak oraz nie­po­wta­rzal­ny aro­mat uroz­ma­ica­ją wie­le potraw i dań.

Wie­le badań nauko­wych potwier­dza wła­ści­wo­ści tego produktu.Pietruszka jest boga­ta w wita­mi­ny, mine­ra­ły oraz związ­ki, któ­re usu­wa­ją tok­sy­ny z orga­ni­zmu. Pie­trusz­ka zmniej­sza sta­ny zapal­ne, gdyż zawie­ra inhi­bi­to­ry histaminy.

Natka pie­trusz­ki jest bar­dzo boga­tym źró­dłem wita­mi­ny C, ponad­to jest dobrym źró­dłem żela­za. Dane nauko­we oraz mię­dzy­na­ro­do­we publi­ka­cje potwier­dza­ją, że zawar­tość wita­mi­ny C wpły­wa na pod­wyż­sze­nie odpor­no­ści orga­ni­zmu, a wyso­ka zawar­tość żela­za poma­ga w pra­wi­dło­wej pro­duk­cji czer­wo­nych krwi­nek i hemoglobin.Warto rów­nież pod­kre­ślić, że natka pie­trusz­ki zawie­ra dużą ilość kwa­su folio­we­go, któ­ry poma­ga w pra­wi­dło­wej pro­duk­cji krwi. Mając wie­dzę o wszech­stron­nym zasto­so­wa­niu natki pie­trusz­ki w kuch­ni, jak rów­nież sza­nu­jąc jej wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne skom­po­no­wa­li­śmy dla Was pro­dukt, któ­ry odda­je wszyst­kie naj­waż­niej­sze cechy tego cudow­ne­go zioła.

Lio­fi­li­zo­wa­na natka pie­trusz­ki to pro­dukt, któ­ry łączy wła­ści­wo­ści świe­żych ziół z zio­ła­mi suszo­ny­mi. Lio­fi­li­za­cja jest to nowa tech­no­lo­gia prze­twa­rza­nia pro­duk­tów, któ­ra daje dużo lep­sze efek­ty jako­ścio­we a niże­li tra­dy­cyj­nie susze­nie. Zgod­nie z wie­dzą oraz wie­lo­let­ni­mi bada­nia­mi jako­ścio­wy­mi po pro­ce­sie lio­fi­li­za­cji pozo­sta­je aż 90% wła­ści­wo­ści odżyw­czych w odnie­sie­niu do świe­żych ziół.Natka pie­trusz­ki nada­je się do przy­pra­wia­nia tra­dy­cyj­nych zup, suró­wek czy mięs. Jest też nie­za­stą­pio­nym dodat­kiem do wykwint­nych dań z owo­ca­mi morza. Pole­ca­na jest zwłasz­cza do sosów, sałat, pasz­te­tów i suró­wek. Oży­wia wygląd przy­go­to­wy­wa­nych dań, czy­niąc je bar­dziej ape­tycz­ny­mi, ale tak­że wydzie­la bar­dzo przy­jem­ną woń. Trud­no wyobra­zić sobie bez natki pie­trusz­ki tra­dy­cyj­ny rosół i wie­le innych domo­wych zup.Liofilizowana pie­trusz­ka to kró­lo­wa pol­skich dań. Doda­jąc szczyp­tę naszej wspa­nia­łej przy­pra­wy, pod­krę­cisz każ­de nawet naj­prost­sze danie.

 

mgr inż. Tech­no­lo­gii Żyw­no­ści i Żywie­nia Człowieka
Mał­go­rza­ta Pająk