Jasnogórskie Dożynki.

Week­end już za rogiem, a my jesz­cze wspo­mi­na­my to co wyda­rzy­ło się w ostat­nią sobo­tę, 4 wrze­śnia. Nasi przy­ja­cie­le wzię­li udział w Jasno­gór­skich Dożyn­kach. Sto­isko tęt­ni­ło od świe­żych i zdro­wych pro­duk­tów! Uni­flo­ra zapre­zen­to­wa­ła swój sta­ły pro­dukt, czy­li kieł­ki oraz nowość, któ­rą są lio­fi­li­zo­wa­ne kieł­ki. Jeśli cho­dzi o nasze pro­duk­ty, to oczy­wi­ście poja­wi­ły się świe­że, pach­ną­ce zio­ła oraz zio­ła w for­mie lio­fi­li­zo­wa­nej. Nie­sa­mo­wi­te było to, jak dużo pozy­tyw­nych reak­cji otrzy­ma­li­śmy. Było nam bar­dzo miło zoba­czyć się Naszy­mi Klien­ta­mi, któ­rzy tak chęt­nie odwie­dza­li sto­isko, by spró­bo­wać kieł­ko­wych i zio­ło­wych produktów.