Czosnek niedźwiedzi. Pobudź wyobraźnie z paletą ziół na talerzu.

Dziś pomo­że­my Ci zapo­znać się z naszym kolej­nym zio­ło­wym odkry­ciem. Czo­snek niedź­wie­dzi czym jest i jakie cen­ne wła­ści­wo­ści kry­ją się pod tą nie­co nie­zna­ną nazwą. Jako pierw­si w czosn­ku niedź­wie­dzim roz­ko­cha­li się sta­ro­żyt­ni Ger­ma­nie uży­wa­li go jako lek o wszech­stron­nym zasto­so­wa­niu. Legen­da gło­si, że Sta­ro­ger­ma­nie sto­so­wa­li czo­snek niedź­wie­dzi jako pierw­szy posi­łek po prze­bu­dze­niu stąd wywo­dzi się nazwa rośli­ny. Czo­snek niedź­wie­dzi jest źró­dłem wie­lu cen­nych wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych, w tym wita­min: A, C i E oraz skład­ni­ków mine­ral­nych cyn­ku i żelaza.

Zawar­te w rośli­nie wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne korzyst­nie wpły­wa­ją na wie­le funk­cji w naszym orga­ni­zmie. I, tak:
Wita­mi­ny A i C — poma­ga­ją w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du odpornościowego,
Wita­mi­na E ‑poma­ga w ochro­nie komó­rek przed stre­sem oksydacyjnym,
Cynk- przy­czy­nia się do utrzy­ma­nia pra­wi­dło­we­go meta­bo­li­zmu wita­mi­ny A,
Żela­zo- poma­ga w pra­wi­dło­wej pro­duk­cji czer­wo­nych krwi­nek i hemoglobiny

Do naj­waż­niej­szych wła­ści­wo­ści czosn­ku niedź­wie­dzie­go należą:
Wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne- rośli­na ta ma sil­ne wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne w wyni­ku któ­rych sku­tecz­nie zwal­cza bak­te­rie cho­ro­bo­twór­cze oraz poma­ga wal­czyć z paso­ży­ta­mi prze­wo­du pokarmowego.
Wła­ści­wo­ści wykrztu­śne- poma­ga usu­nąć zale­ga­ją­cą w ukła­dzie odde­cho­wym wydzielinę.
Posia­da wła­ści­wo­ści wpły­wa­ją­ce na polep­sze­nie odpor­no­ści oraz pod­wyż­sza poziom cho­le­ste­ro­lu HDL, zmniej­sza­jąc ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób sercowo-naczyniowych.
W kuch­ni czo­snek niedź­wie­dzi zna­lazł sta­łe miej­sce jako doda­tek pod­krę­ca­ją­cy smak i zapach wie­lu dań. Dosko­na­le nada­je się do dań mię­snych, ryb oraz wie­lu sałatek.
Ide­al­ne połą­cze­nie powsta­nie w wyni­ku zmik­so­wa­nia czosn­ku niedź­wie­dzie­go z masłem, świe­ży aro­mat masła czosn­ko­we­go pod­kre­śli każ­de przy­rzą­dzo­ne na gril­lu danie.
Alter­na­ty­wą dla świe­żych liści czosn­ku niedź­wie­dzie­go jest Lio­fi­li­zo­wa­ny czo­snek niedźwiedzi.

Lio­fi­li­za­cja, czym jest i ile dobra wno­si w każ­dą naszą przy­pra­wę? Pro­ces Lio­fi­li­za­cji jest nowo­cze­sną meto­dą utrwa­la­nia żyw­no­ści, któ­ra gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie przy­naj­mniej 90% wita­min i mine­ra­łów w odnie­sie­niu do świe­że­go zio­ła. W momen­cie obrób­ki lio­fi­li­zo­wa­ne zio­ła sta­ją się świe­że, gdyż z powro­tem wchła­nia­ją wil­goć. Dzię­ki temu ujaw­nia się ich praw­dzi­wy smak, cha­rak­ter i kolor.
Nasze suszo­ne zio­ło ide­al­nie skom­po­nu­je się z sosa­mi oraz zupa­mi. Czo­snek niedź­wie­dzi możesz w łatwy spo­sób wyko­rzy­stać do skom­po­no­wa­nia aro­ma­tycz­ne­go ole­ju. Doda­jąc łyż­kę lio­fi­li­zo­wa­ne­go zio­ła do 500 ml ole­ju stwo­rzysz ide­al­ne połą­cze­nie, któ­re możesz uży­wać jako goto­wy sos do wie­lu sałatek.
Pysz­ne zapie­kan­ki z serem i pie­czar­ka­mi pod­krę­ci szczyp­ta nasze­go lio­fi­li­zo­wa­ne­go czosn­ku niedźwiedziego.

Pole­ca­my rów­nież jako doda­tek do:
— kieł­bas wła­snej domo­wej roboty,
— duszo­nych mięs z jagnięcicy,
— pasty twarogowej,
— domo­we­go pesto,
— dipów na bazie oli­wy z oliwek,
— dań z makaronu.
Pobudź wyobraź­nie z pale­tą ziół na talerzu.

 

 

mgr inż. Tech­no­lo­gii Żyw­no­ści i Żywie­nia Człowieka
Mał­go­rza­ta Pająk